DirectSupport.nu!

Scan Competenties en ontwikkeling

Een bedrijf bestaat uit een bundeling van vele activiteiten en processen. Dit betreft direct op de output van de productie gerichte processen. Maar ook ondersteunende processen zoals de verkoop, ordermanagement en administratie. Deze activiteiten en processen worden uitgevoerd door medewerkers, van directie tot en met de expeditiemedewerker. Medewerkers geven – vanuit de verschillende functies die zij uitoefenen – inhoud aan de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Zij moeten beschikken over de juiste competenties om hun functie goed en effectief te kunnen uitoefenen. Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en (werk)houding die een medewerker ‘in huis’ moet hebben om succesvol te zijn in haar of zijn functie.

Uit onderzoek is gebleken dat door aan de slag gaan met het verbeteren of ontwikkelen van de competentie van de medewerkers de productiviteit groeit en de resultaten van het bedrijf verbeteren. Bedrijven moeten steeds flexibeler zijn en zich voortdurend aanpassen aan veranderingen. Maar dat kan alleen als ook de medewerkers meebewegen en bestaande competenties verbeteren en zo nodig nieuwe competenties ontwikkelen. Medewerkers werken bovendien steeds langer door. Om ook in de toekomst inzetbaar te blijven, voor het eigen bedrijf of daarbuiten, is het belangrijk dat medewerkers (blijven) beschikken over de juiste competenties. Medewerkers hoeven niet over alle denkbare competenties te beschikken. Welke competentie nuttig of noodzakelijk is, hangt af van de functie en hoe deze zich ontwikkelt.

De scan Competenties en Ontwikkeling bestaat uit een combinatie van een digitale tool en begeleiding op maat door een adviseur. Aan de hand van een aantal stellingen worden de aanwezige competenties getoetst. De stellingen zijn onderverdeeld in verschillende competentie categorieën, te weten: Mens, Persoonlijkheid, Resultaatgericht, Ondernemend en Beheer. De scan wordt ingevuld door zowel medewerkers als leidinggevenden. Na het invullen van de scan volgt er een rapport dat inzicht geeft in de score en bij welke competentie nog verbetering gewenst is. Ook bevat het rapport tips en aandachtspunten om competenties te ontwikkelen en daarmee tot een succesvoller bedrijf te komen.

Het rapport resulteert in een actieplan. De uitvoering van het actieplan kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld een opleiding, coaching of training, maar ook activiteiten rond communicatieverbetering of leiding geven.

De activiteiten in deze offerte bestaan uit:

  • Het invullen van de competentiescan door medewerkers en leidinggevenden (in totaal 12 personen)
  • Terugkoppeling directie en een individueel interventiegesprek met de medewerkers, resulterend in een actieplan
  • Afhankelijk van de analyse interventie op maat in een 10-tal sessies
  • Evaluatie actieplan

Er vindt eerst een (oriëntatie)gesprek plaats met de directeur. Daarna wordt de scan door de medewerkers ingevuld. Het rapport dat daaruit volgt, wordt besproken met de directie en de medewerker en resulteert in een actieplan. De resultaten worden geëvalueerd en er vindt een terugkoppeling plaats met de directie van het bedrijf.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen. Voor de brochure Scan Duurzame inzetbaarheid klikt u hier.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.