DirectSupport.nu!

Scan Gedragsanalyse

Gedrag is niet ‘goed’ of ‘fout’. Gedrag zegt iets over de manier waarop we handelen. Het kan in bepaalde situaties effectief zijn of juist niet. Wie we als persoon zijn, wordt voor een groot deel bepaald door dynamische, externe factoren: wat we ‘leren’ in ons leven. Een kleiner, maar niet onbelangrijker, deel wordt bepaald door onze genen. Het is meer statisch en geeft meer inzicht in ons natuurlijke gedrag. Op dit laatste is de scan Gedragsanalyse gebaseerd.

De Gedragsanalyse is een combinatie van een digitale tool en een of meerdere sessies waarin interventies plaats vinden om het gedrag van een medewerker effectief te doen zijn in uiteenlopende situaties. De Gedragsanalyse bestaat uit 15 vragen met elk 4 verschillende antwoorden om uit te kiezen. De kandidaat kiest het antwoord wat het meeste of beste bij hem of haar past. Op basis van deze keuzes wordt een korte beschrijving gegeven van de overwegende gedragsstijl(en). Het (online) invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten. De analyse, de vragen en beschrijving zijn gebaseerd op de DISC methode. DISC staat voor de 4 verschillende gedragsstijlen ‘Dominantie’, ‘Invloed’, ‘Stabiliteit’ en ‘Conformiteit’. Deze methode geeft op een eenvoudige manier weer wat onze natuurlijke manier van handelen is, hoe we communiceren, reageren en beslissingen nemen. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen in:

  • werksterkten en vaardigheden van een medewerker,
  • de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker,
  • inzicht in het toepassen van gedrag in uiteenlopende situaties en de effectiviteit ervan.

Het gedragsanalyserapport (met de gedragsanalyse) wordt doorgesproken met de betreffende medewerker in een persoonlijk gesprek. Doel van dit gesprek is om te controleren of de medewerker zich in het geschetste gedragsprofiel herkent. Daarnaast biedt het gesprek een veilige omgeving om zaken te kunnen bespreken die wellicht relevant kunnen zijn voor het functioneren van de medewerker binnen het bedrijf, problemen en verbetermogelijkheden. Dit gesprek resulteert in een actieplan. De acties worden daarna ingang gezet en worden begeleid en gemonitord middels een aantal sessies (afhankleijk van de gemaakte afspraken).

Elke medewerker ontvangt een exemplaar van zijn of haar Gedragsanalyserapport.

De activiteiten in deze offerte bestaan uit:

  • Het invullen van de gedragsanalysescan door medewerkers en/of  leidinggevenden,
  • Terugkoppeling directie en een individueel interventiegesprek met de medewerkers, resulterend in een actieplan,
  • Afhankelijk van de analyses (uitkomsten gedragsrapporten) interventies op maat,
  • Evaluatie actieplan.

Er vindt eerst een (oriëntatie)gesprek plaats met de directeur. Daarna wordt de scan door de medewerker(s) ingevuld. Het rapport dat daaruit volgt, wordt besproken met de directie en de medewerker en resulteert in een actieplan. De resultaten worden geëvalueerd en er vindt een terugkoppeling plaats met de directie van het bedrijf.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen. voor de brochure Scan Duurzame inzetbaarheid klikt u hier.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.