DirectSupport.nu!

Privacy Policy

Deze privacy policy beschrijft de rol van het Dienstencentrum wanneer ze verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij vinden de beveiliging van jouw persoonsgegevens belangrijk, spannen ons daarom in om aan de AVG en andere relevante wetgeving te voldoen en hebben daarom diverse maatregelen getroffen.

Wij hebben deze privacy policy voor je opgesteld om uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Onze privacy policy is ook afgestemd op het gebruik van onze website(s) www.dienstencentrum.com , www.mediadienstencentrum.nl en www.directsupport.nu

Eventuele veranderingen in onze werkwijze of onze site(s) kunnen leiden tot veranderingen in onze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te herlezen.

Dienstencentrum

Dienstencentrum heeft deze privacy policy opgesteld omdat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken vanuit onze werkzaamheden als adviesbureau voor ondernemers en bedrijven in het MKB.

Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van:

Dienstencentrum BV

Boeingavenue 207

1119 PD Schiphol-Rijk

T 020 – 543 56 88

info@dienstencentrum.com

www.dienstencentrum.com

KvK Amsterdam:  34294254

Informatie

Alle vragen over privacy en gebruik van persoonsgegevens kunt je richten aan:

John Koekenbier, directeur

Manieren waarop wij gegevens verzamelen of verkrijgen

Dienstencentrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat je:

 • Mondeling, telefonisch, per e-mail, sms of app of social media kanaal contact met ons opneemt met een vraag, een verzoek deel te nemen aan een activiteit, of om aan ons informatie te verschaffen, en/of
 • U ons een visitekaartje of ander fysiek document geeft met persoonsgegevens, en/of
 • Wij een opdracht voor u of uw werkgever uitvoeren, en in het kader van de zakelijke (administratieve en financiële) én inhoudelijke afhandeling van deze opdracht aanvullende (persoons)gegevens nodig kunnen zijn. Voor zakelijke afhandeling verwerken wij meestal gegevens van een onderneming en niet een persoon: in sommige gevallen (eenmanszaken) kunnen deze gegevens ook als persoonsgegevens gezien worden, en/of
 • Omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een fysiek contact-, aanmeldings-, deelname- of (bezoeks)registratieformulier.
 • Omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contact-, aanmeldings- of registratieformulier op de website, of jouw webbrowser deze aan ons verstrekt op basis van jouw gebruik van onze website, en daardoor hiermee akkoord gaat. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites/apps, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Daarbij verzamelt Dienstencentrum niet op eigen initiatief bijzondere persoonsgegevens, maar alleen wanneer dit noodzakelijk is op basis van wet- of regelgeving of wanneer je deze op vrijwillige basis verstrekt. Incidenteel zou een bijzonder gegeven bijvoorbeeld uit jouw e-mail adres af te leiden kunnen zijn, of uit jouw dieetwensen – deze kenmerken gebruiken wij niet voor analyse of besluitvorming. Bijzondere gegevens zijn bijvoorbeeld etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. In het geval van foto’s van (herkenbare) personen vragen wij u (of uw werkgever wanneer dit mogelijk is) aantoonbaar om toestemming. Wij adviseren je altijd terughoudend te zijn met het verstrekken van onnodige bijzondere persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens over anderen (in de meeste gevallen betreft dit collega’s tijdens het uitvoeren van opdrachten, of delen van contacten en leads) bij ons aanlevert. De wijze waarop je dit doet bepaalt welke rol wel hebben ten opzichte van die gegevens. Wij behandelen deze gegevens uiteraard ook zorgvuldig.

Dienstencentrum kan gegevens die je openbaar heeft gemaakt of met ons heeft gedeeld, verzamelen of in bezit krijgen die wij als onderdeel van ons gerechtvaardigd belang gebruiken om met je in contact te komen om je te informeren over onze producten en diensten.

Onze doelen van de verwerking

Wij verwerken de gegevens die wij ontvangen of vergaren ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over jouw vragen, opdrachten, dienstverlening en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan, of het uitgeven van, een opdracht (algemeen gezien dienstverlening voor directie en management). Voorbeelden hiervan zijn (arbeids)juridische dienstverlening, het implementeren van managementsystemen (met daarin de betrokken medewerkers en hun rollen) of het ondersteuning van de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers, zoals het opstellen van persoonlijkheidsprofielen en ontwikkelmogelijkheden van jouw medewerkers.
 • Het onderhouden van een lange duurzame relatie met je en/of het bedrijf waar je werkzaam bent, om langdurige begeleiding en persoonlijke en bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.
 • Sturen van nieuwsbrieven (als je hiervoor kiest of als je van onze dienstverlening gebruik heeft gemaakt);
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening, processen en digitale applicaties van onze organisatie, waaronder het bepalen van commerciële mogelijkheden voor onze organisatie. 

De soort gegevens die wij verwerken

Wanneer je vragen aan ons stelt of informatie met ons deelt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail, dan leggen wij in ieder geval vast jouw naam (voornaam en achternaam), geslacht, jouw gekozen contactgegevens (meestal zowel telefoonnummer en e-mail) en de inhoudelijke opmerking of informatie die je verder met ons kiest te delen. Ook kunnen wij jouw functie en het bedrijf waar je werkt vastleggen. Dezelfde informatie leggen wij vast in onze eerder genoemde fysieke formulieren. Dezelfde informatie, en aanvullende informatie die je met ons deelt tijdens gesprekken, leggen wij vast als wij je benaderen met een aanbieding. Als je bij ons solliciteert, dan bewaren wij uiteraard ook jouw CV en gegevens over jouw beschikbaarheid en wensen rondom de functie.

Als je gebruik maakt van social media zoals LinkedIn of Twitter die wij of een van onze werknemers gebruiken, kunnen wij deze media gebruiken om contact met je op te nemen en te onderhouden, deze communicatie kunnen wij ook vastleggen.

Wanneer wij een opdracht voor je of jouw werkgever uitvoeren, dan leggen wij de aanvullende gegevens vast die nodig zijn voor de afhandeling van de opdracht, zoals gegevens van contactpersonen en gegevens van de persoon of het bedrijf waar wij zaken mee doen ten behoeve van de financiële afhandeling (kvk-nummer, bankrekeningnummer, btw-nummer, betalingsafspraken, factuuradres, leveringsadres, type bedrijf, kredietcontrole). Als resultaat daarvan ontstaan gegevens zoals de historie van uitgevoerde opdrachten en jouw betaalhistorie. Vergelijkbare gegevens leggen wij vast over onze leveranciers.

Vanuit de aard van onze dienstverlening kunnen wij tijdens het uitvoeren van opdrachten persoonsgegevens verkrijgen van diverse soort. Wanneer wij jouw organisatie bijvoorbeeld in een project helpen een managementsysteem op te zetten, dan verwerken wij de namen van betrokken personen om bijvoorbeeld hun rol en taken in het managementsysteem vast te leggen en activiteiten tijdens het project toe te kennen. Die vastlegging en verwerking van persoonsgegevens is niet het primaire doel van onze activiteiten. Wanneer wij je persoonlijke helpen met een profiel analyse, dan hebben we het uiteraard over jouw persoonlijke kenmerken. Om deze reden zijn wij zelf de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, tenzij je (of jouw werkgever) een verwerkersovereenkomst met ons heeft gesloten.

Wanneer je onze website of webapplicaties bezoek of gebruikt, dan gebruiken wij cookies waarmee analytische en advertentie-activiteiten mogelijk zijn. Zie hiervoor onze cookieverklaring. Wanneer je gebruik maakt van ‘Het Portaal’ – www.mediadienstencentrum.nl – dan kunt een account bij ons aanmaken, waarvoor wij jouw gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres, controlevraag en controle-antwoord kunnen opslaan. Optioneel kunt je jouw geslacht, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en NAW gegevens achterlaten. Wij koppelen jouw account dan aan eventuele applicaties en documenten. Je kunt ook zelf kiezen een foto achter te laten of, gekoppeld aan jouw account, een vraag aan ons te stellen. 

Hoe lang Dienstencentrum gegevens bewaart

Dienstencentrum bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden.

Dienstencentrum bewaart gegevens rondom opdrachten minstens 7 jaar (in verband met verplichtingen van de belastingdienst).

Wanneer wij activiteiten uitvoeren in het kader van een subsidie volgen wij de subsidievoorwaarden, zoals 10 jaar voor Duurzame Inzetbaarheid.

Waar mogelijk nemen wij de richtlijnen voor bewaartermijnen zoals die zijn bepaald in het Vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht, tenzij deze zijn achterhaald door gestelde nieuwe termijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo bewaren wij gegevens van sollicitanten niet langer dan vier weken tenzij je toestemming geeft, dan bewaren wij deze maximaal 1 jaar.

Wanneer je ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking te stoppen dan doen wij dit. Omdat onze dienstverlening in veel gevallen is gebaseerd op langdurige relaties of langdurige persoonlijke ontwikkeling (‘een leven lang leren’), bewaren wij gegevens totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of blijkt dat de gegevens niet meer relevant of onjuist zijn.

Delen met anderen en gegevens bewaren binnen de EU (EER)

Wij delen of verkopen jouw persoonsgegevens niet met derden ten behoeve van consumentenmarketing. Ook gebruiken wij persoonsgegevens die wij van je hebben niet voor marketingdoeleinden van derden.

Wij delen persoonsgegevens wanneer wij door bevoegd gezag worden gesommeerd de gegevens te delen.

Dienstencentrum kent een aantal partnerorganisaties, waaronder SCGM en SCCI. Wij delen informatie met hen op jouw verzoek of wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van jouw opdracht. Ook schakelt Dienstencentrum aanvullende externe expertise of capaciteit in wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw opdracht. Wij informeren je hier dan over.

Wij maken gebruik van een aantal overige dienstverleners voor het faciliteren van onze kantoorautomatisering, digitale marketing en digitale producten. Hun activiteiten staan in het teken van het correct werken van deze voorzieningen.

Dienstencentrum maakt in bepaalde gebruik van externe ondersteuning bij het afhandelen van facturatie, boekhouding, en incasso.

Voor het verzorgen van evenementen en catering daarbij kan Dienstencentrum de gegevens die je hiervoor verstrekt (aanwezigheid, eisen aan toegang, dieetwensen) delen met externe organisaties.

Daarnaast delen wij de gegevens rondom jouw websitebezoek met Google door de aanwezigheid van Google Analytics en AddThis (Oracle). Google en Oracle vallen onder Privacy Shield. Dienstencentrum deelt gegevens verder niet met organisaties buiten de EU, tenzij dit expliciet onderdeel is van een project en dit bij de betrokkenen bekend is.

Analyseren websitebezoek (en gebruik van cookies)

Deze website(s) maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere producten diensten aan te bieden.

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt (anders dan genoemd).

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben hier geen verdere invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Addthis is eigendom van Oracle. De privacy policy van Addthis vind je op https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft je diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens je in detail van informatie voorziet. Je hebt o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen door ons over te laten dragen, te corrigeren of te verwijderen, of jouw eerder gegeven akkoord voor gebruik en verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je dan graag en vragen je contact met ons hierover op te nemen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan een verzoek tot o.a. inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website(s) maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met onze contactpersoon.

Minderjarigen (onder 16 jaar)

Onze website, dienstverlening, en verzameling van informatie is niet bedoeld voor gebruik door of vastlegging van gegevens over kinderen. Wij onderschrijven het belang van het beschermen van informatie over kinderen en wij verzamelen of bewaren niet gericht informatie over kinderen.

Disclaimer

De Dienstencentrum-website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Dienstencentrum BV. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dienstencentrum BV. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Het Dienstencentrum levert een inspanning zodat de informatie op deze website zorgvuldig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website onvolledig en / of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Dienstencentrum BV de inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Dienstencentrum BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

Dienstencentrum BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website. Dienstencentrum BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en omissies op de Dienstencentrum-website opgenomen informatie en tarieven.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. Dienstencentrum BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hypertext) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van https://www.dienstencentrum.com. Deze links zijn geen eigendom van Dienstencentrum BV en wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van het .Dienstencentrum. Dienstencentrum BV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Dienstencentrum BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan wat dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website. © Dienstencentrum BV.